Zasady oceniania egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

with Brak komentarzy

Co podlega ocenie?

W arkuszu standardowym zdający zmierzy się z następującymi obszarami znajomości języka angielskiego:

·       Rozumienie ze słuchu                           3 zadania      13pkt

·       Znajomość funkcji językowych            3 zadania      11pkt

·       Rozumienie tekstu pisanego                4 zadania      15pkt

·       Znajomość środków językowych         3 zadania      11pkt

·       Tworzenie wypowiedzi pisemnych      1 zadanie      10pkt

W obszarach na rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość środków językowych NIE jest wymagana 100% poprawność odpowiedzi, aby zadanie zostało zaliczone.
Raczej chodzi tu o zrozumienie i prawidłową reakcję zdającego.

Natomiast w zadaniach sprawdzających  znajomość środków językowych ta poprawność ma już większe znaczenie.

W zadaniach zamkniętych odpowiedzi są ściśle określone w kluczu, natomiast w zadaniach otwartych oczekuje się:

·       Komunikatywności

·       Zgodności z poleceniem

·       Odpowiedzi wskazujących na to, że zdający zrozumiał tekst.

 

Bardzo ważne jest dokładne czytanie poleceń, gdyż mimo, że to egzamin z języka angielskiego, w niektórych zadaniach zdający będzie musiał także użyć języka polskiego.

Tworząc wypowiedź pisemną, zdający nie tylko dokładnie musi odnieść się do wszystkich podpunktów zawartych
w poleceniu, ale powinien je również rozwinąć, aby zdobyć jak najwięcej punktów.

 

Kto ocenia egzamin?

Wpisani do rejestru, wykwalifikowani egzaminatorzy, których wyznacza okręgowa komisja egzaminacyjna, oceniają arkusze egzaminacyjne wg ściśle określonych kryteriów.

Więcej informacji:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

Zostaw Komentarz