O Egzaminie

with Brak komentarzy

Jak będzie wyglądał Egzamin ósmoklasisty 2018/19 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programoweji jest przeprowadzany w formie pisemnej.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.

Egzamin z języka obcego będzie przeprowadzony w trzecim dniu trwania całego egzaminu. Przewidziany czas na ten egzamin to 90 minut. 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu
w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Co uczeń musi zabrać ze sobą?

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. ‎

Na egzaminie nie można korzystać ze słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno
zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i
zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Zostaw Komentarz